Ocolul Silvic de regim Zetea sa , Email: ospliban@yahoo.com, Tel: +40266 241 192, sat. Zetea nr. 272
RO HU
 

Raport de activitate anul 2012

«« inapoi

 OCOLUL SILVIC PARTICULAR LIBAN-ZETEA

Nr:   459/08.02.2013

 

Raport de activitate anul 2012

 1.              Date de identificare a custodelui ºi ariei natural protejate: denumirea ariei natural protejate, convenþia de custode nr./data, perioada de rapoarte.

Ocolul Silvic Particular Liban – Zetea are calitate de custode asupra sitului de importanțã comunitarã "ROSCI0090 Harghita Mãdãraș și rezervația Lacul Dracului", sit ce face parte din rețeaua Natura 2000. Date de identificare al ocolului sunt: sediul, comuna Zetea, nr. 272, judeþul Harghita, CUI: RO28213130, tel/fax: 0266/241192, cod poºtal: 537360, email: ospliban@yahoo.com, pagina web: www.ospliban.ro.

Convenþia de custodie încheiat cu Ministerul Mediului ºi Pãdurilor are nr: 0163/09.07.2010, act adiþional nr. 1 la Convenþia de custodie, încheiat la 02.03.2012 pe o perioadã de 5 ani. Cu semnarea actului adiþional s-a atribuit în custodie ºi partea din situl ROSPA0034 Depresiunea ºi Munþii  Ciucului (doar suprafaþa care se suprapune cu ROSCI0090 ºi suprafaþa aflatã la vest de situl ROSCI0090).

               Raportul de activitate se prezintã pe perioada 01.01.- 31.12.2012.

2.              Enumerarea obiectivelor de conservare care au stat la baza înfiinþãrii ariei natural protejate.

Obiectivul general este asigurarea unei stãri de conservare favorabilã pentru speciile ºi habitatele de importanþã comunitarã din ariile naturale protejate.

-          Turbãri cu vegetaþie forestierã

-           Turbãrii active

-           Pãduri acidofile de Picea abies

-           Peºteri în care accesul publicului este interzis

-           Tufãriºuri alpine ºi boreale

-           Comunitãþi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, pânã la cel montan ºi alpin

Specii:        - Mamifere:     -  Canis lupus

-  Ursus arctos- cod: 1354;

- Amfibieni:       - Bombina variegata

- Triturus montandoni 

- Nevertebrate: - Leptidae morsei

- Plante:                        - Campanula serrata

- Ligularia sibirica

- Meesia longiseta

3. Presiuni antropice ºi naturale exercitate asupra ariei naturale protejate.

În cursul lunii iulie anul 2012 în perimetrul sitului Natura 2000 Ocolul Silvic Particular Liban –Zetea s-a confruntat cu un caz privind arderea vegetaþiei forestierã în fond forestier în zona denumitã „Csihanyos” aparþinând de comuna Cãpâlniþa, fiind afectatã 31,4 ha vegetaþia forestierã de tip Molidiº arboret de 3-30 de ani respectiv arboret matur pânã la 90 ani. În vederea prevenirii unor astfel de situaþii OSP Liban-Zetea a înºtiinþat prin dispoziþie ºefii de districte, respectiv prin adresã scrisã proprietarii de fond forestier, agenþi economici care desfãºoarã activitãþi în fond forestier asupra regurilor ºi mãsurilor de prevenire a incendiilor.

            Din cadrul situl Natura 2000 ROSCI0090 Harghita Mãdãraº face parte ºi Tinovul de la Racu, o turbãrie cu vegetaþie forestierã care urmeazã sã fie declaratã arie naturalã protejatã de interes naþional.

            O.S.P. Liban-Zetea a luat mãsuri împotriva acþiunilor de pãºunat pe raza Tinovul Szoko, adresându-se cu scrisori proprietarilor de terenuri, respectiv însoþitorilor animalelor domestice.

Totodatã, la începutul anului 2012 au fost delimitate trasee pentru deplasarea cu mijloace ca: ATV, sanii, motoraºe, conturând pe harta sitului anumite drumuri. Restul drumurilor au fost interzise pentru parcurgerea sitului cu asemenea utilaje. În zona comunei Zetea, sat Izvoare au fost aºezate ºi indicatoare, cu rolul de a interzice accesul utilajelor respectivi. Personalul silvic O.S.P. Liban-Zetea, respectiv al partenerului O.S. de Regim Ciuc, prezentând legitimaþiile vizate de Ministerul Mediului ºi Pãdurilor, controleazã circulaþia acestor utilaje pe raza sitului, apelându-se în caz de necesitate la conducerea ocoalelor, cât ºi la organele de poliþie.

 4.                   Se sumarizeazã cu starea de conservare a ariei naturale protejate comparativ cu anul precedent.

Comparativ cu anul precedent, starea de conservare a sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº nu a suferit modificãri. S-a modificat în schimb suprafaþa sitului, conform O.M. 2387/2011 suprafaþa sitului a devenit 13.373,0 ha, faþã de 13.346,0 ha înregistrat înainte.

5.                   Nr. de avize favorabile/nefavorabile eliberate de custode pentru planuri/proiecte/activitãþi supuse procedurilor de reglementare de mediu.

În cursul anul 2012 au fost solicitate ºi emise 9 (nouã) avize favorabile pentru diferite activitãþi, dupã cum urmeazã: Amenajarea râului Olt ºi afluenþi, parchetul SC Rapid Forest SRL, SC Asz Tours Group SRL, Hargia Loisirs SRL- acces cu ATV-uri, Bagolyko SRL- act. de cazare, Pensiunea Sugo SRL- act. de cazare, OS Homorod - act. de cazare, Szabo Zoltan- act. de cazare, Admin. Bazinalã de apã Mureº- pt. Sistem informaþional managementul integrat al apelor (micro staþii meteorologice).

 În cursul anului 2012 s-au constatat nereguli privind nesolicitarea avizului custodelui pentru diferite activitãþi, respectiv circulaþia cu mijloace motorizate pe trasee nepermise, în perimetrul sitului, cei responsabili fiind atenþionaþi de cãtre custode.

O.S.P. Liban-Zetea pe parcursul anului 2012 nu a eliberat nici un aviz nefavorabil.

6.                   Controale ale autoritãþiilor de mediu

Pe parcursul lunii august 2012 a avut loc un control din partea Gãrzii Naþionalã de Mediu – Comisariatul Judeþean Harghita, reprezentat de Farkas Edith ºi Domokos Szilard în calitate de comisari, împuterniciþi cu legitimaþiile speciale de control nr. 282/2006 ºi 962/2010, Proces – Verbal  nr. înreg. : 2962/20.08.2012.

Mãsuri stabilite: ,,Monitorizarea activitãþilor desfãºurate în situl Natura 2000 ROSCI0090 (pastorit, pãºunat, exploatarea masei lemnoase, turism etc.)”

Sancþiuni: Cu ocazia controlului nu au fost aplicate sancþiuni.

 

P1. Managementul Biodiversitãþii

Ocolul Silvic Prticular Liban – Zetea în calitate de custode, în luna martie anului 2012 a depus Proiectul intitulat ,,Elaborarea unui plan de management integrat pentru situl de importanþã comunitarã Harghita-Mãdãraº ROSCI0090 ºi rezervaþia Lacul Dracului.” la OI POS Mediu Sibiu, în vederea aprobãrii finanþãrii de cãtre Uniunea Europeanã realizãrii unui plan de management adecvat sitului în cauzã. Proiectul a fost aprobat de autoritãþile competente.

Drept consecinþã în luna iunie s-a semnat Contractul de Finanþare nr. 129486/08.06.2012 cu Ministerul Mediului ºi Pãdurilor, prin Direcþia Generalã AM POS Mediu ,în calitate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaþional Sectorial ,,Mediu”.  Conform art.2. alin. 2. din contract perioada de implementare a proiectului este de la 08.06.2012 pânã la 07.06.2015.  Proiectul, în prezent, este în fazã de implementare.

Suprafaþa sitului se situeazã în judeþul Harghita, limitele acestuia strãbat mai multe comune ºi oraºe, dupã cum urmeazã: Zetea, Cãpâlniþa, Vlãhiþa, Racu, Mãdãraº, Dãneºti, Cârþa, Suseni.

1.1 Inventariere ºi cartare

În cadrul planului de management se finanþeazã ,,Activitatea  A.2. Inventarierea ºi cartarea limitelor ariei protejate, a formelor de proprietate asupra terenurilor, a regimului de administrare, a folosinþei terenului din situl Natura 2000 Harghita Mãdãraº”

Organizaþia responsabilã pentru realizarea activitãþii : Subcontractant.

Rezultate aºteptate: 1 hartã în format GIS cu limitele ariilor protejate, a formelor de proprietate asupra terenurilor, a regimului de administrare ºi a folosinþei terenului. În perioada de la 01 aprilie 2013 pânã la 31 august 2013.

 

1.2 Monitorizarea stãrii de conservare

În cadrul Proiectului de mai sus este prevãzut finanþarea activitãþii : Stabilirea metodelor ºi protocoalelor de monitorizare în vederea evaluãrii succesului mãsurilor de managament integrat propuse pentru speciile ºi habitatele (conf OUG 57/2007) pentru care a fost declaratã în aria protejatã. Organizaþia responsabilã pentru realizarea activitãþii : Subcontractantul, cãruia i se va atribui lucrarea prin licitaþie.

Rezultate aºteptate : - 8 seturi de metode ºi protocoale de monitorizare pentru specii (câte unul pentru fiecare specie întâlnitã în ariile protejate)

-  6 seturi de metode ºi protocoale de monitorizare pentru habitate (câte unul pentru fiecare habitat întâlnitã în ariile protejate).

1.3. Paza, implementare reglementãri ºi mãsuri specifice de protecþie

Supravegherea permanentã al terenului de personalul silvic, gestionãrii cantoanelor silvice ºi personalul tehnico – ingineresc, acþiuni mixte cu jandarmerie ºi prin antrenarea reprezentanþilor proprietarilor.

1.4. Managementul datelor

În cadrul proiectului Planul de management se finanþeazã activitatea ,,Elaborarea unei baze de date electronice necesare planului de managament integrat pentru situl Natura 2000 Harghita Mãdãraº”.

Organizaþia responsabilã pentru realizarea activitãþii : Subcontractantul, cãruia i se va atribui lucrarea prin licitaþie.

Rezultate aºteptate: 1 Bazã de date funcþionalã.

1.5. Reintroducere specii extincte

            În cadrul sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº nu existã specii extincte.

1.6. Reconstrucþie ecologicã

            În cadrul sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº, nu existã terenuri degradate, nu existã probleme privind reconstrucþia ecologicã. Biodiversitatea ecologicã este menþinutã atât cantitativ cât ºi calitativ.

1.7. Implementarea setului de mãsuri minime de conservare, respectiv a planului de management.

Regulamentul de funcþionare a sitului Natura 2000 a fost elaborat, fiind stabilite în acesta reguli privind activitatea de cercetare, activitatea de silviculturã, vânãtoare ºi pescuit, agriculturã, construcþiile, exploatarea pãºunilor, fâneþelor, circulaþia în arie protejatã, turism, reguli de vizitare, campare, aprinderea focului, regimul deºeurilor, marcajele turistice, ºi alte activitãþi.

Regulamentul a fost înaintat spre aprobare cãtre MMP în anul 2010. Aºteptãm aprobarea acestuia.

Implementarea setului de mãsuri minime:

În procesul viitor de administrare, cele mai acute probleme de rezolvat ºi de eliminat ca factor de risc sunt urmãtoarele:

-         Circulaþia nesãbuitã a ATV-lor în perioada mai – noiembrie pe tot cuprinsul sitului ºi în special pe teritoriul turbãriei Szökõláp.

-         Circulaþia nesãbuitã a motosaniilor ce deranjeazã zonele de adãpost de iarnã a urºilor.

-         Limitarea, sistematizarea construcþiilor din zona turisticã Cabana Mãdãraº.

Acþiunile ce se propun pentru realizarea protecþiei efective:

 Delimitare:- Se vor definitiva pe hãrþi ortofotografice limitele exacte ale sitului, cu preferinþã pe limite naturale ºi apoi pe limite parcelare amenajistice silvice ce simplificã stabilirea exactã a suprafetei. La punctele de schimbare a limitei vor fi amplasate borne specifice colorate. Între borne se va executa pichetaj, folosind  semnele convenþionale.

-  La toate punctele de acces cu maºini se vor amplasa bariere ºi panouri de avertizare, cu scopul interzicerii accesului  definitive a autoturismelor, ATV-lor ºi motosaniilor.

- Se vor stabili zone de parcare în aval de bariere ºi locuri de campare – total 7-8 puncte pentru turiºti pedestriºti.

- Supravegherea permanentã al terenului de personalul silvic, gestionãrii cantoanelor silvice ºi personalul tehnico – ingineresc, acþiuni mixte cu jandarmerie ºi prin antrenarea reprezentanþilor proprietarilor.

- Cu ocazia adunãrilor generale  composesorale, în ºcoli, cu ocazia sãrbãtorilor de câmp se vor organiza cu scop educaþional prezentarea importanþei susþinerii sitului Natura 2000 ºi vom lua mãsuri de mediatizare în presa localã scrisã sau audiovizualã.

 

P2. Turism

2.1.        Infrastuctura de vizitare

 În cadrul sitului ROSCI0090-Harghita Mãdãraº sunt permise activitãþi de turism, sporturi de iarnã ºi acþiuni de educaþie ecologicã, cu respectarea regulilor prevãzute de legislaþie în vigoare cât ºi a celor stabilite prin Regulament.

 Accesul în sit se poate realiza din patru direcþii pe drumurile autoforestiere:

 - est: prin comuna Mãdãraº - ruta Kishavas

 - sud: prin oraºul Vlãhiþa

 - vest: prin comuna Zetea –ruta sat Izvoare cât ºi ruta  pasul Liban

Aceste drumuri autoforestiere constituie  reþeaua primarã de acces, de care se leagã reþeaua secundarã folosibilã pentru turism pedestru, pentru turismul cu biciclete acþionate prin forþã umanã cât ºi pentru turismul ecvestru.

2.2.        Servicii, facilitãþi de vizitare ºi promovarea turismului

Servicii în situl Harghita Mãdãraº pentru vizitatori sunt asigurate în prezent de

Pensiunile din zonã ºi constã din urmãtoarele:

-         Transportul oaspeþitor : de la gara autobuzului Izvoare pânã la Cabana Mãdãraº

-         Cursuri de schi individuale ºi de grupe, închiriere echipamente de schi, bilete pentru teleschi, diferite piste de schi (galbenã, albastru, roºi ºi neagrã).

-         Plimbãri cãlãrie pentru copii ºi adulþi, lecþii de echitaþie pentru copii, tabãrã de cãlãrie,

-         Staþii de Salvamont

-         Punct de informare

Facilitãþi de vizitare sunt la Cabana Mãdãraº, Pensiunii, Restaurant, Bar de zi.

Promovarea turismului cu organizarea de excursii din partea serviciilor Pensiunilor.

2.3.        Managementul vizitatorilor

Reabilitarea reþelei de trasee turistice care sã punã în valoare potenþialul turistic natural ºi cultural cu impact negativ minim al vizitãrii ºi sã asigure siguranþa turiºtilor. În acest sens anul trecut s-au purtat discuþii între O.S.P. Liban – Zetea ºi Pensiunea Sugo – Harghita Mãdãraº în vederea amenajãrii unei poteci, care sã leagã Pensiunea cu Tinovul Szoko. Poteca respectivã ar asigura vizitarea pe jos a Tinovului Szoko, va fi amenajatã cu semne de direcþie de deplasare alãturi de poze ilustrative, care sã oferã informaþii interesante despre aria protejatã de interes naþional.  Aceste lucrãri vor fi demarate în anul 2013, imediat dupã topirea zãpezii.

 

P3. Conºtientizare, conservare tradiþii ºi comunitãþi locale

3.1. Tradiþii ºi comunitãþi

În cadrul situl Natura 2000 ROSCI0090 Harghita Mãdãraº pânã în prezent, în cadrul lucrãrilor de exploatare forestierã ºi în realizarea construcþiilor s-au folosit metode tradiþionale. O.S.P. Liban-Zetea susþine în continuare activitãþile tradiþionale cu scopul de a menþine starea de conservare a habitatelor în sit.

3.2. Conºtientizare ºi comunicare

Aceastã activitate se va desfãșura în cadrul  Proiectului în subactivitãți.

- confecþionare logo Natura 2000, utilizarea acestuia pe diverse adrese cãtre diferiþi organe din România, pe maºinile de serviciu al ocolului (douã), pe pagina de web al ocolului. Se asigurã în acest fel o conºtientizare ºi informare a publicului larg despre existenþa ºi importanþa sitului în cauzã.

            - activitãți de servicii, la aceastã subactivitate am procedat la conceperea materialelor informative, stabilirea formei, a mãrimii și calitãții materialelor inscripționate.

- conferinþa de presã din 06.07.2012,

- paginã websit confecþionat tocmai din aceste considerente,

- în luna mai-iunie am procedat la identificarea cunoºtinþelor referitoare la existenþa ºi rolul siturilor Natura 2000 în rândul elevilor și proprietarilor de terenuri. Evaluarea cunoºtinþelor s-a efectuat prin completare de chestionare conceput de O.S.P. Liban-Zetea. Ni s-au remis 477 buc chestionari din școli și 10buc din partea proprietarilor.

-panouri informative:  inscripționarea panourilor au fost definitivate, s-au stabilit amplasamentele, urmând ca montarea lor sã aibã loc în aprilie-mai în funcție de condițiile meteorologice.

-seminarii- prima serie de seminarii a fost programatã sã aibã loc în noiembrie 2012,  însã la solicitarea publicului țintã (composesorate) evenimentul a fost amânat dupã sãrbãtorile de iarnã. Evenimentul a fost reprogramat ºi efectuat în perioada 23.01 – 31.01.2013 în localitãþile: Mãdãraº, Miercurea Ciuc, Vlãhiþa, Odorheiu Secuiesc ºi Zetea.

 - vizite in scopuri educative cu elevii- în cursul lunii octombrie 2013 în partea dinspre Odorhei al sitului au fost stabilite trasee de vizitare a 4 habitate și prezentare de 5-6 specii de amfibii și carnivori (din observator). Pânã în primãvara anului 2013 O.S.P. Liban-Zetea va pune la dispoziþia publicului interesat și materiale de propagandã.

.- în luna iulie 2012 a fost þinutã de Unitatea noastrã o conferințã de presã, eveniment organizat în comuna Zetea, la care au participat cca. 60-65 persoane. Conferinþa de presã a urmãrit prezentarea sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº ºi anunþul începerii efectuãrii planului de management.

- în ziarul Gospodarul Ardelean a fost publicat douã articole (iunie-iulie) privind importanța siturilor Natura 2000 și scopul proiectelor cofinanțate de UE și statul român.

            - consultarea reprezentanților grupurilor țintã va avea loc în anul 2014

3.3 Educaþia ecologicã

O.S.P. Liban-Zetea printr-o decizie emisã de ºeful de ocol dupã o hotãrâre a Consiliului Director, a numit un reprezentant în persoana D-lui ing. Simó Attila, de a participa la ºedinþa Comisiei de Analizã Tehnicã (CAT) înfiinþat în cadrul Agenþiei Judeþeanã de Mediu Harghita, ori de câte ori este necesarã. În cadrul acestei ºedinþe se discutã proiecte noi elaborate, a cãror execuþie necesitã aprobãri atât de la Agenþia Judeþeanã de Mediu, cât ºi de la Custodele sitului în cauzã. Deciziile de aprobare/neaprobare se iau dupã ce s-au ajuns la puncte de vedere comune.

 

P4. Management ºi Administrare

4.1. Echipament ºi infrastructurã de funcþionare

În cadrul Proiectului a existat posibilitatea achiziþionãrii echipamentelor necesare pentru managementul integrat al sitului co-finanþat din Fondul Europen de Dezvoltare Regional.

Prin achiziþie directã, bunurile ºi echipamentele de teren au fost procurate ºi pusã la dispoziþia O.S.P. Liban-Zetea de subcontractantul SC Fun Aestetics SRL.

Nr. crt

Denumire Produs

Cant.

1

server

1

2

monitor

1

3

Surse UPS

1

4

PC

2

5

laptop

1

6

serox

1

7

multifuncþionalã

1

8

Server dat.

1

9

Switsh, router

1

10

videoproiector

1

11

Calculator de mânã

4

12

GPS

1

13

Camerã video

1

14

Aparat foto

1

15

Camerã de vedere

4

16

cort

2

17

bocanci

3

18

geacã

3

19

Polifon - izolair

3

20

Lanternã petzl. (Cu acumulator)

3

21

Acumlator, încãrcãtor (Compatibil cu

6

22

Binoclu

3

23

Dendrometru digital

1

24

Ruletã (50m)

1

25

Clupã forestierã  (80cm)

2

26

Masã birou

5

27

Dulap birou

2

28

Cuier

1

29

Scaun ergonomic

4

30

Scaun simple

4

31

Rucsac de 20-30l

3

Aceste bunuri se folosesc în continuare la elaborarea ºi supunerea spre aprobare a planului de management integrat al sitului.

4.2. Personal conducere, coordonare, administrare

Beneficiarul este Ocolul Silvic Particular Liban – Zetea în calitate de custode, cu sediul în comuna Zetea, sat Zetea nr. 272.

 Reprezentant legal este D-l ing.ec. Sándor Alpár în calitate de ºef ocol ºi ing. Simó Attila responsabil Natura 2000 referitor la obligaþiile asumate de ocol în calitate de custode.

În cadrul elaborãrii Proiectului privind Planul de management integrat, echipa Unitãþii de Implementare este constituit din urmãtoarele persoane (iunie 2012, dupã semnarea Contractului de finanþare):

-         Manager proiect     :                                   – ing. Fodor György consilier silvic

-         Resp. de Biodiversitate:                                          – ing. Dénes Albert

-         Resp. consultare, conºtientizare ºi informare:            – ing. Simó Attila

-         Contabilã, secretarã:                                               – Kalapács Etelka

Echipa Unitãþii de Implementare a fost constituit ºi aprobat în cadrul ºedinþei Consiliului Director al O.S.P. Liban-Zetea, elaborând ºi aprobând ºi totodatã fiºele postului pentru fiecare funcþie în parte.

 

4.3 Documente strategie ºi de planificare ( stadiul de realizare a regulamentului, planului de management, a unor proiecte cu finanþare europeanã/ alte surse de finanþare care vizeazã aria naturalã protejatã).

 Regulamentul sitului este înaintat spre aprobare cãtre Ministerul Mediului ºi Pãdurilor încã din anul 2010.

Beneficiarul Ocolul Silvic Particular Liban – Zetea  în luna iunie a semnat Contractul de Finanþare nr. 129486/08.06.2012 cu Ministerul Mediului ºi Pãdurilor, prin Direcþia Generalã AM POS Mediu, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaþional Sectorial ,,Mediu”.  Conform art.2. alin. 2.din contract, perioada de implementare a proiectului este de la 08.06.2012 pânã la 07.06.2015.

 Proiectul este în fazã de implementare, titlu proiect:,, Elaborarea unui plan de management integrat pentru situl de importanþã comunitarã Harghita-Mãdãraº ROSCI0090 ºi rezervaþia Lacul Dracului cod SMIS – CSNR 36858”.

Plan de Management integrat este co-finanþat din Fondul Europen de Dezvoltare Regional.

4.4. Instruire personal

În cadrul conferinþei organizatã de Asociaþia ªtiinþificã Maghiarã din Transilvania (secþia silvicultor) la data de 20.10. 2012 în Reghin, O.S.P. Liban-Zetea reprezentat de ºeful de ocol ing.ec. Sándor Alpár ºi de responsabilul Natura 2000 ing. Simó Attila, a prezentat o descriere a sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº, activitãþile desfãºurate în cadrul acestuia, mãsurile minime de conservare luate ºi respectate, începerea elaborãrii planului de management ºi starea actualã acestuia. S-au enumerat verbal ºi concomitent cu videoproiector (vizibil) diverse tipuri de habitate, locurile cu importanþã accentuatã ca: Lacul Dracului ºi Tinovul Szoko, accentuând importanþa protejãrii acestora. S-a urmãrit explicarea ºi înþelegerea de personalul prezent, a importanþei rolului unei custode pe suprafeþele siturilor Natura 2000 în privinþa unei bune colaborãri atât cu personalul silvic al ocoalelor, cât ºi cu proprietarii de terenuri.

4.5. Bugetul asigurat pentru administrarea ariei natural protejate, pentru anul în care se face raportarea (valoarea cheltuielilor efectuate în folosul ariei, valoarea tarifelor încasate).

Bugetul alocat pentru anul 2012 pe domeniul sit Natura 2000, conform BVC O.S.P. Liban-Zetea a fost urmãtoarea: la nivel de cheltuieli a fost prevãzut o sumã de 8.004,00 lei fãrã TVA, la nivel de venituri o sumã de 10.000,00 lei fãrã TVA. La cheltuieli nu a fost luat în considerare salariul cu persoana responsabilului Natura 2000, deoarece conform prevederilor fiºa postului persoana asigurã ºi atribuþii secundare, în domeniul silvic, ºi este considerat o cheltuialã separatã al ocolului.

Pe planul realizãrii, la nivelul anului 2012, situaþia este urmãtoarea:

- cheltuieli: montarea a douã indicatoare de interzicere a accesibilitãþii: 145,20 lei,

Confecþionarea logo Natura 2000: 1.370,93 lei  alimentare cu combustibil: 2.500,00 lei

- venituri: avize eliberate pe diverse activitãþi/proiecte: 3.773,00 lei,

Rezultat financiar: - 243.13 lei.

4.6. Bugetul alocat pentru anul urmãtor (sursele de finanþare, valoare, activitãþi propuse).

Bugetul alocat pentru anul 2013 pe domeniul sit Natura 2000, conform BVC O.S.P. Liban-Zetea este urmãtoarea: la nivel de cheltuieli a fost prevãzut o sumã de 3.600,00 lei fãrã TVA, la nivel de venituri o sumã de 12.000,00 lei fãrã TVA.

 

                                         ªef ocol                                                                                                 

 ing.ec. Sándor Alpár


responsabil Natura 2000

ing. Simó Attila