Ocolul Silvic de regim Zetea sa , Email: ospliban@yahoo.com, Tel: +40266 241 192, sat. Zetea nr. 272
RO HU
 

Mãsuri minime de conservare

«« inapoi

OCOLUL SILVIC PARTICULAR LIBAN-ZETEA

 

Set de mãsuri minime

Plan de acþiune

 

  1. I.   Descrierea situaþiei actuale

 

Situl Natura 2000 Harghita Mãdãraº se întinde în conjurul vârfului Harghita pe versantele estice ºi vestice al lanþului muntos principal Hargita (partea nordicã). Partea esticã, sudicã aparþine marelui bazin hidrografic al Oltului iar cel vestic celui Mureº-Târnavei Mari.

Situl are 13349,0 ha,  împãdurit în  proporþie de 98%  ºi ca administraþie silvicã aparþin în proporþie de 78%  asociaþiei între Ocoalelor Silvic Particular Liban- Zetea ºi Ocolul de Regim Ciuc.

Ocolul Silvic Particular Liban are în administrare- prestaþii silvice 5320 ha proprietatea composesoratelor  Zetea, Cãpâlniþa, Oþeni, Arvãþeni, Beclean, ºcoli, pãduri private Ugron.

Ocolul Silvic de Regim Ciuc are în administrare-prestaþii silvice  4065,0  ha proprietatea Composesoratelor Dãneºti, Mãdãraº.

Restul suprafeþei de 3964 ha din sit se regãsesc în raza ocoalelor silvice private Gheorgheni – comuna Suseni,respectiv Frumoasa – com. Siculeni, iar în zona obãrºia-cãldarea Vârghiº,  cca 1000 ha nu este sub administraþie silvicã.

Spaþiul închis al habitatului natural al principalelor mamifere enumerate în anexa II.a . Directivei Consiliului 92/43/CEE.,  pãdurile sunt încadrate  în grupa I-a funcþionale ºi în anumite zone încadrate cu rol de protecþie deosebit al locurile de iernat ºi zonelor de rotit.

În afara pãdurilor de rãºinoase ºi cele de amestec rãºinoase cu fag în sit se regãsesc tufãriºuri alpine ºi boreale, turbãrii cu vegetaþie forestiere, rezervaþia Lacul Dracului, ºi turbãria Szökõláp din apropierea vârfului Mãdãraº, cu multe speci de ierbacee ocrotite.(fotografii anexate)

Datele concrete privind situl Harghita Mãdãraº sunt cuprinse în Formularul Standard Natura 2000 pe care anexez.

În procesul viitor de administrare cele mai acute probleme de rezolvat ºi de eliminat ca factor de risc sunt urmãtoarele:

-         Circulaþia nesãbuitã a ATV-lor în perioada mai – noiembrie pe tot cuprinsul sitului ºi în special pe teritoriul turbãriei Szökõláp.

-         Circulaþia nesãbuitã a motosaniilor ce deranjeazã zonelor de adãpost de iarnã a urºilor.

-         Limitarea, sistematizarea construcþiilor din zona turisticã Cabana Mãdãraº.

-         Reconstrucþia ecologicã a suprafeþelor defriºate de pãdure din partea superioarã al bazinului Vârghiº, abandonat de la administrare de Direcþia Silvicã M.Ciuc – Ocolul Silvic Homorod.

 

  1. II.               Acþiunile ce se propun pentru realizarea protecþiei efective.

 

2.1.                   Delimitare:

-         Se vor definitiva pe hãrþi ortofotografice limitele exacte al sitului, cu preferinþã pe limite naturale ºi apoi pe limite parcelare amenajistice silvice ce simplificã stabilirea exactã a suprafetei. La punctele de schimbare a limitei vor fi amplasate borne specifice colorate. Între bornele se va executa pichetaj, folosind semnele convenþionale.

2.2.                    La toate punctele de acces cu maºini se vor amplasa bariere ºi panouri de avertizare, cu scopul interzicerii accesului  definitive a autoturismelor, ATV-lor ºi motosaniilor.

2.3.                  Se vor stabili zone de parcare în aval de bariere ºi locuri de campare – total 7-8 puncte pentru turiºti pedestriºti.

2.4.                  Supravegherea permanentã al terenului de personalul silvic, gestionãrii cantoanelor silvice ºi personalul tehnico – ingineresc, acþiuni mixte cu jandarmerie ºi prin antrenarea reprezentanþilor proprietarilor.

2.5.                  Cu ocazia adunãrilor generale  composesorale, în ºcoli, cu ocazia sãrbãtorilor de câmp se vor organiza cu scop educaþional prezentarea importanþei susþinerii sitului Natura 2000 ºi vom lua mãsuri de mediatizare în presa localã scrisã sau audiovizualã.

2.6.                  Mãsurile preconizatã mai sus sunt teme permanente, de ani de zile preocupare ale proprietarilor de terenuri forestiere. Este necesarã întocmirii unui proiect  de Regulament de funcþionare a siturilor de arii protejate cu sarcini concrete ºi investirea personalului cu puterea  a amendãrii forme a aspectelor infracþionale/contrevenþionale.

 

III.Parteneri actuali ºi potenþiali, consultanþi.

 

În principalii parteneri sunt însãºi Coposesoratele-proprietarii terenurilor forestiere ºi a pãsunilor-turbãrii, autãritãþile locale – primãrii, poliþie ºi jandarmerie. În cadrul organizãrii activitãþii propriuzise principalul partener este Ocolul Silvic de Regim Ciuc.

Avem angajamente forme din partea unor  organizaþii neguvernamentale ca Green-Agora Odorheiu Secuiesc, Fundaþia Proursus condus de dr.ing. Micu Ioan, expert în biologia ursului brun.

Potenþiale parteneri pot deveni orice fundaþie, organizaþie din þarã sau din Uniunea Europeanã cu intenþii ºtinþifice, finanþatori pentru dotãrile infrastructurale ºi logistice.

 

 

IV.Formele de vizitare practicatã.

În prezent nu este organizatã modalitatea vizitãrii acestui sit. Dupã interzicerea accesului-circulaþiei maºinilor de teren, a ATV-lor, motosaniilor, va fi necesarã marcarea traseelor turistice pe creste ºi în conjurul ariilor deosebit de protejate (turbãrii, tufãriºuri alpine etc.)

V.Organizare ºtiinþifiã a activitãþii.

Am solicitat ºi am obþinut promisiunea Facultãþii de Silviculturã din Braºov pentru sprijinirea activitãþii  noastre ºtinþificã , prin implicarea catedrelor de biologie ºi ecologia vânatului.Vom acorda tot sprijinul logistic, material ºi altor instituþii de cecetare, catedrelor de specialitate de la Universitãþi cu preocupãrii de inventarierea  ºi monitorizarea florei, faunei ºi habitatelor naturale, cartarea distribuþiei speciilor ocrotite ºi habitatele acestora.

VI.Alte tipuri de activitate.

Urmãrirea ºi depistarea  posibilitãþilor  de finanþare a activitãþilor curente ºi de dezvoltare cuprinse  în planul de managment din cadrul programelor elaborate de  Agenþia Fondului de Mediu. Programul operaþional sectorial de mediu  al  UE; al GEF-România- finanþat de ONU etc.

Data: 09.08.2010.