Ocolul Silvic de regim Zetea sa , Email: ospliban@yahoo.com, Tel: +40266 241 192, sat. Zetea nr. 272
RO HU
 

Regulamentul sitului de importanþã comunitarã ROSCI0090 Harghita Mãdãraº

«« inapoi

                                                                                                                                                                  ANEXà

Regulamentul integrat

 al siturilor de importanțã comunitarã

ROSCI0090 Harghita Mãdãraș, ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului doar suprafața care se suprapune peste ROSCI0090, ROSPA0034 Depresiunea și Munții Ciucului doar suprafața care se suprapune peste ROSCI0090, precum și aria naturalã protejatã de interes național 2.493. Lacul Dracului 

Art.1. Situl de importanþã comunitarã ROSCI0090 Harghita Mãdãraº (numit în continuare situl ROSCI0090 Harghita Mãdãraº) a fost instituit pe baza Directivei 92/43/CEE prin Ordinul Ministrului Mediului ºi Dezvoltãrii Durabile nr.1964/2007 privind  instituirea regimului de arie naturalã protejatã a siturilor de importanþã comunitarã, ca parte integrantã a reþelei ecologice europene Natura 2000 în România. Acest sit include în limitele sale rezervaþia naturalã de interes naþional nr.2.493. Lacul Dracului.

Prin Hotãrârea de Guvern nr. 1284/2007 situl ROSCI0090 s-a suprapus în partea nord – vesticã cu situl ROSPA0033  Depresiunea și Munții Giurgeului pe suprafața de cca. 150 ha.

Prin Horãrârea de Guvern nr. 961/2011 situl ROSPA0034 Depresiunea și Munții Ciucului a fost extins peste partea sudicã al sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraș cu limitã nordicã valea Ivo și valea Mãdãrașul Mare pe cca. 6500 ha.

Tot prin Horãrârea de Guvern nr. 961/2011 s-a modificat suprafața sitului Harghita Mãdãraș de la 13.349 ha la 13.373 ha datoritã constituirii coridorului ecologic cu situl ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor.  

 Art.2. Scopul principal al instituirii sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº este conservarea habitatelor ºi speciilor de interes comunitar identificate, declarate ca atare conform Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale ºi a speciilor de florã ºi faunã sãlbaticã, precizate în Formularul Standard Natura 2000 punct 3.

Extinderea prin suprapunere a siturilor Natura 2000 ROSPA0034 Depresiune și Munții Ciucului și ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului, urmãrește includerea în lista speciilor de ocrotit și specii de pãsãri enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC precizate în Formularele Standard ale acestora.

Art.3. Formularul Standard al sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraș se regãseºte în Anexa nr.6la Ordinul Ministrului Mediului ºi Dezvoltãrii Durabile nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturalã protejatã a siturilor de importanþã comunitarã, ca parte integrantã a reþelei ecologice europene Natura 2000 în România, iar harta cu limitele sitului ROSCI0090- Harghita Mãdãraº este publicatã în anexa nr.3 la acelaºi ordin.

Formularul Standard al siturilor ROSPA0034 Depresiunea și Munții Ciucului; ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului se regãsește în Hotãrârea de Guvern nr. 1284/2007 -  anexa I. Aceste douã situri în urma suprapunerii fac parte integrantã al sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraș.

Art.4.   (1.) Custodia sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº este deþinutã de Ocolul Silvic Particular Liban-Zetea, numit în continuare Custode, conform Convenþiei de custodie nr.0163/09.07.2010, încheiatã între Custode ºi Ministerul Mediului ºi Pãdurilor.

În exercitarea atribuțiilor de custode, Ocolul Silvic Particular Liban – Zetea are ca partener Ocolul Silvic de Regim Ciuc.

Pe baza Actului adițional nr.1/2012 la Convenția de custode nr. 0163/09.07.2010, atribuțiile de custode au fost extinse și pentru pãrțile din siturile ROSPA0034 Depresiunea și Munții Ciucului, ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului care se suprapun cu situl ROSCI0090 Harghita Mãdãraș, respectiv rezervația naturalã de interes național 2.493. Lacul Dracului.

(2.) În baza Convenției de custodie modificat prin Act adițional nr.1 din 2012, Custodele elaboreazã Regulamentul integrat, respectiv va iniția demersuri cu ocazia redactãrii planului de management integrat al sitului Harghita Mãdãraș și rezervația naturalã 2.493. Lacul Dracului, pentru care s-a încheiat Contract de finanțate nr. 129486/08.06.2012 cu Autoritatea de Management POS Mediu, sã se stabileascã mãsuri și protocoale de conservare și pentru speciile din fauna avifaunisticã.

(3.) În prezentul Regulament integrat al siturilor ROSCI0090Hraghita Mãdãraș, ROSPA0034 Depresiunea și Munții Ciucului, ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului, în referirea în continuare la ROSCI0090 Harghita Mãdãraș se subânțelege și celelalte douã situri integrate, precum și rezervația naturalã 2.493. Lacul Dracului.

Art.5. Cercetare ºtiinþificã pe teritoriului sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº va fi orientatã pe cât posibil spre realizarea scopului primordial, adicã cel de conservare a habitatelor ºi speciilor de interes comunitar pentru care situl a fost declarat ºi pentru care s-a fãcut, cartarea ºi delimitarea în spaþiu a acestor habitate ºi  distribuþia speciilor.

Art.6. Activitatea de cercetare ºtiinþificã pe teritoriul sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraș se desfãºoarã cu avizul Custodelui ºi consimþãmântul proprietarilor terenurilor și gestionarului cinegetic, care  acordã în mãsura posibilitãþilor atât sprijinul logistic necesar lucãrilor de cercetare cât ºi prin punerea la dispoziþie a datelor obþinute de pe teren.

Art.7. În urma aprobãrii planului de management integrat în curs de realizare, cofinanțat din fondurile Uniunii Europene și Guvernul României, ulterior în cazul altor studii/cercetãri care necesitã date/informaþii privind situl ROSCI0090 Harghita Mãdãraº se vor încheia contracte între pãrþi, contracte care sã asigure accesul Custodelui la rezultate în vederea utilizãrii lor în activitatea de managament a sitului. Contractele vor stipula respectarea drepturilor de autor ºi de proprietate intelectualã conform legislaþiei în vigoare. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de cãtre pãrþi. Scopul final al studiilor/cercetãrilor este dreptul asupra utilizãrii rezultatelor ce se precizeazã prin contract.

Art. 8. În cazul temelor de cercetare care necesitã date furnizate de cãtre Custode acestea vor fi stipulate în mod distinct în contractele ce se încheie cu cei care deruleazã tema, menþionându-se condiþiile în care se acordã.

Art.9. Rezultatele cercetãrilor desfãșurate în situl ROSCI0090 Harghita Mãdãraș acceptate și avizate de forurile ștințifice abilitate, se pun la dispoziția Custodelui în vederea integrãrii acestora în planul de management  în vigoare, în scopul prevenirii/eliminãrii amenințãrilor potențiale asupra habitatelor a speciilor de plante, animale și fauna avifaunisticã, peisajelor, precum și altor componente ale ecosistemelor.

Art.10. În situl ROSCI0090 Harghita Mãdãraº sunt permise activitãþi de turism, sporturi de iarnã ºi acþiuni de educaþie ecologicã, cu respectarea regulilor prevãzute de legislaþie în vigoare cât ºi a celor stabilite prin Regulament.

Art.11. Accesul în sit se poate realiza din cinci direcþii pe drumurile autoforestiere:

-est: -din comuna Mãdãraº- ruta Kishavas

       - din comuna Dãnești – Lacul Dracului - Pasul Liban

-sud: din oraºul Vlãhiþa

-vest: din comuna Zetea – ruta sat Izvoare

                                      - ruta  Pasul Liban

Aceste drumuri autoforestiere constituie  reþeaua primarã de acces, de care se leagã reþeaua secundarã a drumurilor autoforestiere, folosibilã pentru turism pedestru, pentru turismul cu biciclete acþionate prin forþã umanã cât ºi pentru turismul ecvestru.

          Art.12. Reþeaua primarã de acces se poate folosi de  autoturisme, autobuze, camioane, ATV-uri, motosãnii, motociclete, biciclete, cãruțe.

          Art.13. Circulaþia pe drumurile autoforestiere secundare este interzisã în scop turistic pentru autoturisme, autobuze, motociclete, ATV-uri ºi motosãnii. Aceste drumuri vor fi prevãzute cu bariere metalice care se vor închide.

          Art.14. Circulaþia cu ATV-uri, maºini Off-road, motociclete, motosãnii cât ºi a altor vehicule cu tracþiune mecanicã este strict interzisã în afara drumurilor menþionate la art.12. din prezentul Regulament. Se excepteazã intervenþiile motivate a echipelor de Salvamont, Pompieri, Jandarmerie, Poliție.

Art.15. (1). Se recomandã practicarea turismului cu ajutorul reþelei de poteci marcate care leagã zonele de rezervaþii ºtiinþifice, ariile ocrotite, izvoarele cu ape minerale carbogazoase, piscurile montane, observatoare pentru fauna sãlbaticã, etc.

(2). În tot cursul anului, în raza sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº este strict interzisã organizarea de concursuri off-road, cu motosãnii, cu motociclete sau cu alte mijloace mecanizate. Concursurile și alte activitãți organizate cu biciclete se admit numai pe drumurile autoforestiere.

Art.16.          (1). Vizitarea  în interiorul sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº a punctelor ce reprezintã habitate ocrotite este permisã populaþiei locale ºi celor veniþi cu scop turistic cu condiþia folosirii potecilor marcate cu semne convenþionale,  ale cãror trasee sunt prezentate vizitatorilor prin panouri, broºuri de publicitate, procurabile la punctele de administrare, de la personalul silvic cu atribuþie de ranger, sedii de proprietari de terenuri, pensiuni, consilii locale, ºcoli, etc.

(2). Abaterea de la traseele menþionate la aliniatul (1) este permisã pentru:

 1. a.     Patrulãri ale persoanelor autorizate de custode, cu delegaþii eliberate de acesta.
 2. b.    Membrii serviciilor publice de Salvamont în acþiuni de salvare, patrulãri sau antrenamente.
 3. c.      Personalul silvic în exercitarea atribuþiunilor de serviciu.
 4. d.    Personalul cu atribuþii cinegetice ºi membrii vânãtori.
 5. e.      Pentru cercetãtori, în cadrul temelor avizate de Academia Românã, de autoritatea publicã centralã care rãspunde de protecþia mediului ºi cu acordul custodelui.
 6. f.      Personal de la alte unitãþi/instituþii, cu delegaþie de interes de serviciu avizat de custode ºi consimþãmântul gestionarului cinegetic.
 7. g.     Excursiile organizate pentru persoane juridice care se fac numai cu ghizi autorizaþi de ANT ºi acreditaþi de custode.

 

          Art.17. Camparea pe teritoriul sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº este permisã la punctele amenajate în acest scop:

 • Pãșunea Hidlas – zona Lacul Dracului
 • Obârºia Ivo – Mãdãraºul  Mare
 • Zona Cabane turistice Mãdãraº
 • Zona Izvorul Katlan Vârghiº

Art.18. Aprinderea focului pe teritoriul sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº se reglementeazã astfel:

(1.)      Focurile de tabãrã sunt permise doar în vetrele special amenajate în locurile de campare, în locurile de popas ºi odihnã amenajate, cu respectarea normelor de prevenire ºi stingere a incendiilor.

(2.)      Este strict interzisã defriºarea vegetaþiei lemnoase; pentru  foc se va folosi doar vegetaþie lemnoasã uscatã, cãzutã la pãmânt ºi care poate fi adunatã manual.

(3.)      Este strict interzisã aprinderea focului în fondul forestier, cu excepþia locurilor special amenajate de cãtre custodele sitului.

(4.)      Este strict interzisã aprinderea focului pe pãºunile din situl ROSCI0090 Harghita Mãdãraș în perioada martie – aprilie ºi septembrie-noiembrie.

Art.19. Turismul pedestru, ecvestru sau pe schiuri este permis pe tot cuprinsul sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº pe poteci marcate.  Sunt exceptate, zonele de fãtare ºi cele de iernare ale rãpitorilor mari.

Art.20. Regimul deºeurilor pe teritoriul sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº se reglementeazã astfel:

(1.)   Este interzisã abandonarea deºeurilor de orice fel pe teritoriul sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº.

(2.)   Turiºtii au obligaþia de a evacua deºeurile pe care le genereazã pe timpul vizitãrii sitului. Deºeurile produse în afara zonelor de campare din interiorul sitului se vor evacua ºi depune în locuri special amenajate pentru colectare la punctele de intrare în situl ROSCI0090 Harghita Mãdãraº.

(3.)   La punctele de campare se vor aºeza containere de colectare ferite de animale, golirea acestora se executã prin grija Custodelui.

(4.)   Deºeurile din zona Complexului Cabane Mãdãraº se vor strânge într-un singur loc de depozitare, amenajat special ºi sãptãmânal se va transporta la depozitul de deºeuri de la bifurcaþia DAF Ivo cu DAF Filio situat în afara sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraș. Organizarea transportului la acest punct este în sarcina administratorilor cabanelor din zona Complexul turistic Cabane Mãdãraº.

Art.21. Se interzice ruperea sau scoaterea din rãdãcini a arborilor, puieþilor sau lãstarilor, precum ºi însuºirea celor rupþi sau doborâþi de fenomene naturale sau de cãtre alte persoane.

Art.22. Se interzice:

(1.)  Distrugerea ºi degradarea vegetaþiei ºi a faunei, a izvoarelor naturale ºi cele amenajate, a rocilor, formaþiuni de stânci ºi orice altã resursã naturalã din situl ROSCI0090 Harghita Mãdãraº.

(2.)  Deschiderea de cariere de piatrã, exploatare de turbã.

(3.)  Colectarea de specii din flora spontanã, faunã, roci ºi a oricãror eºantioane de origine naturalã se poate face doar în scop ºtiinþific ºi numai cu acordul scris al custodelui.

(4.)   Se interzice capturarea bobocilor de pãsãri, distrugerea cuiburilor și a pontelor.

(5.)   Se interzice amplasarea obiectelor memoriale pe vârfuri, piscuri, locuri de popas, zona cabanelor turistice, construcții de vânãtoare.

(6.)   Obiecte memoriale se admit pentru amplasare în locul amenajat în acest scop la distanțã minimã de 500 m de vârful Harghita Mãdãraș.

Art.23. Este strict interzisã perturbarea liniºtii în situl ROSCI0090 Harghita Mãdãraº prin orice fel de mijloace ( strigãte, pocnituri, echipamente de radio-audio.)

Art.24. Este strict interzisã distrugerea sau degradarea oricãror amenajãri, panourilor informative, a semnelor traseelor turistice, podeþelor, gardurilor de protecþie, parapeþilor,  scãrilor, observatoarelor închise ºi deschise, bornelor ºi semnelor amenajistice, potecilor podite și altele asemenea.

Art.25.  (1.) Este strict interzisã fotografierea sau filmarea în scop comercial fãrã aprobarea Custodelui pe suprafaþa sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº.

(2.) Excepþie, fotografierea ºi filmarea în cadrul acþiunilor legale ale gestionarului cinegetic.

Art.26. Întreþinerea ºi completarea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee, amplasarea de locuri de odihnã ºi popas, a panourilor indicatoare ºi informative se fac de Custode sau cu aprobarea Custodelui ºi cu consimþãmântul gestionarului cinegetic, din iniþiativa ONG-urilor, instituþiilor de învãþãmânt, proprietarilor de terenuri.

Art.27. Custodele monitorizeazã turismul pe teritoriul sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº, în vederea stabilirii impactului acestei activitãþi asupra florei, faunei, solului, rocilor, cât ºi a habitatelor precum și a activitãții cinegetice. În acest scop, Custodele poate restricþiona în anumite perioade accesul vizitatorilor, dacã mãsura se impune din motive de protecþie a ecosistemelor, conservarea biodiversitãþii sau activitãții de vânãtoare.

Art.28.  Custodele instituie un sistem de tarife, conform prevederilor legale în vigoare. Tarifele practicate se comunicã persoanelor juridice ºi fizice interesate la cererea acestora ºi sunt fãcute publice prin afiºãri la punctele de intrare pe suprafaþa sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº. Tarifele se achitã la sediul Custodelui, la alte puncte stabilite de Custode.

Art 29. Se percep tarife pentru:

-      Avizarea activitãților de investiții în infrastructura turismului, în activitãțile de turism, de vânãtoare, de valorificarea produselor secundare ale pãdurii și tuturor activitãți avizate care genereazã venit din valorificarea resurselor naturale ale sitului.

 - analizarea documentațiilor de impact și de execuție întocmite pentru materializarea traseelor turistice, organizarea evenimentelor turistice de amploare, avizate în prealabil de Custode.

-  filmarea ºi fotografierea în scop comercial

-  folosirea observatoarelor închise ºi deschise

-  folosirea cabanelor de cazare: proprietatea Custodelui

-  folosirea locurilor de campare

Art.30. Tariful pentru activitãțile generatoare de profit va fi 1% din profitul exercițiului financiar al anului precedent.

Tariful stabilit pe baza de profit se poate achita în rate ce se va consemna în avizul pe activitate.

Art.31. Finanþarea pentru activitãþile desfãºurate de custode în situl ROSCI0090 Harghita Mãdãraº se poate asigura din fonduri provenite din:

-         Proiecte întocmite de Custode sau în colaborare cu alte organizaþii/instituþii ºi finanþate prin programe naþionale, internaþionale ºi locale.

-         Bugetul de stat sau al autoritãþilor locale

-         Activitãþi, prestaþii  proprii ºi din sistemul de tarife

-         Subvenþii, donaþii, sponzorizãri, contribuþii voluntare

-         Încasãri, din sancþiuni ºi despãgubiri.

 Art. 32. Activitatea de silviculturã, vânãtoare ºi pescuit

(1.)  Pe terenurile care fac parte din fondul forestier se executã numai activitãþile silvice prevãzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementãrilor în vigoare.

(2.)  Amenajamentele silvice pentru fondul forestier de pe raza sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº întocmite pe proprietari ºi planurile de managament cinegetic ale organizaþiilor de vânãtoare care deþin fonduri de vânãtoare în sit, se supun aprobãrii numai însoþite de avizul custodelui în scopul punerii în concordanþã cu planul de managament al sitului. Beneficiarul ºi proiectantul amenajamentului în mod obligatoriu invitã un reprezentant al Custodelui la conferinþele de amenajare.

(3.) La întocmirea temelor de proiectare inițiate de Custode se vor avea în vedere programele de cercetare în curs de implementare sau elaborare.

 (4.) Prevederile planului de management al sitului aprobat, care nu se regãsesc în amenajamentele silvice și planurile de management cinegetice în vigoare întocmite în anii 2013-2014, sau prevãd dispoziții contrare, prin adendum vor deveni parte al amenajamentelor silvice respectiv planurilor de management cinegetice. În amenajamentele aprobate începând din anul 2015 în mod obligatoriu vor fi cuprinse prevederile planului de management al sitului.

(5.)  Activitãþile reglementate de amenajamentele silvice în vigoare, ca amplasarea masei lemnoase, activitatea de exploatare, regenerarea artificialã a pãdurilor/ reconstrucþia ecologicã, activitãþile prevãzute în planul de managament cinegetic ca, cotele de recoltã pe specii, amplasarea hrãnitoarelor ºi a sãrãriilor precum ºi alte activitãþi ca, protecþia pãdurilor, amenajarea cãilor de scos-apropiat material lemnos, proiectarea ºi executarea de noi drumuri autoforestiere, ce se desfãºoarã în raza sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº respectiv în vecinãtatea acesteia, vor fi aduse la cunoºtinþa Custodelui fiind necesar acordul acestuia. Custodele poate face propuneri concrete de îmbunãtãþire a activitãþilor de gospodãrirea pãdurilor ºi cinegetice.

(6.)  Custodele are dreptul de a verifica ºi aviza spre aplicare în practicã a tipului, intensitãþii ºi volumul tratamentelor/tãierilor din fondul forestier de pe raza sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº ºi de a sesiza administratorul/prestatorul de servicii silvice ºi reprezentantul teritorial al autoritãþii publice care rãspunde de silviculturã în cazul constatãrii unor nereguli în fondul forestier ºi în fondurile cinegetice.

(7.) Cu ocazia activitãții de punere în valoare personalul silvic va identifica cuiburile speciilor mari, pãsãri rãpitoare, barzã neagrã și altele asemenea ce vor raporta Custodelui.

Art.33. Reglementãri speciale:

(1.)  În unele zone prestabilite împreunã de Custodele ºi gestionarul fondului cinegetic se interzic:

(a.)   Practicarea vânãtorii la speciile de carnivore mari, urs, lup, râs, precum ºi a altor specii, cocoº de munte și altele asemenea, cu excepþia recoltãrii în scopuri ºtiinþifice, conform programelor de cercetare cât ºi recoltarea exemplarelor confirmate ca fiind agresive. În ambele cazuri se acordã avizul Custodelui. Recoltarea ºi valorificarea este în sarcina gestionarului fondului cinegetic. Rezultatele evaluãrii diferitelor specii de vânat recoltate în raza  perimetrului sitului pe fondurile cinegetice, trebuie aduse la cunoștința Custodelui. La efectuarea acestor evaluãri trebuie sã participe un delegat din partea Custodelui.

(b.) În perioada decembrie-martie este strict interzisã circulaþia, activitãþile turistice ºi vînãtoarea în zonele de iernare ale urºilor materializate cu tãbliþe indicatoare.

(2.)      (a.) Pe raza sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraș activitatea de vânãtoare la speciile de mistreþ, cerbi, cãpriori se face în conformitate cu legislaþia în domeniu, Legea nr. 407/2006 cu modificãrile și ulterioare.

   (b.) Din efectivul de urºi peste nivelul optim se admite capturarea în cadrul programelor de colonizare naþionale ºi internaþionale, contra cost. Se va respecta prevederile art. 38, alin. (1), lit. d) din OUG nr.57/2007, cu modificãrile și completãrile ulterioare. Valorificarea este dreptul gestionarilor fondurilor cinegetice.

(3.) (a.) Se interzice popularea cu specii alohtone de interes cinegetic a fondurilor cinegetice care au pãrți în raza sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraș. Se va respecta prevederile art. 34 din OUG nr.57/2007, cu modificãrile și completãrile ulterioare. Orice intenție de populare cu specii de faunã de interes cinegetic alohtonã se va comunica Custodelui în vederea obținerii avizelor legale.

(b.) Se interzice popularea cu specii de faunã și de florã de naturã alohtonã/exotice atât în raza sitului cât și în zonã de tampon cu lãțime de 10 km.

(c.) Se interzice înființarea de parcuri cinegetice în raza sitului.

(d.) Se interzice popularea cu specii de pești alohtone în cursurile de ape naturale.

(e.) Se interzice crearea de lacuri artificiale în raza sitului și popularea lor.

(f.) Se interzice pescuitul sportiv în apele naturale în perioada de prohibiție.

(g.) Este strict interzis recoltarea amfibienilor – Bombina  variegata și – Triturus montandoni.

(4.) Pentru speciile de animale sãlbatice terestre, acvatice, avifaunistice și subterane, a speciile de florã de interes comunitar și care se aflã sub regim strict de protecție inclusiv cele prevãzute în anexele OUG nr. 57/2007 cu modificãrile și completãrile ulterioare, precum și speciile incluse în lista roșie naționalã se interzice:

(a.) orice formã de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vãtãmare

(b.) perturbarea intenționatã a faunei în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație.

(c.) distrugerea și/sau culegerea cuiburilor, pontelor și puilor din naturã.

(d.) deterioarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere sau adãpost.

(e.) deținerea, transportul, comerțul sau schimburile faunei sãlbatice în orice scop.

(5.) Faptele ilegale din domeniul vânãtorii și pescuitului pot fi constatate și sancționate de cãtre Custode și de celorlalte organe ale statului cu atribuții în zona ariei naturale protejate, aceștia fiind împuterniciți în acest sens.

(6.) Acțiunile de gospodãrire și monitorizare a faunei de interes cinegetic, cele de protecția fondului piscicol de pe toatã suprafața ariei naturale protejate se organizeazã împreunã cu Custodele sitului.

Art.34.

(1.) Acþiunile de evaluare a vânatului ºi de interpretare a rezultatelor se fac de cãtre reprezentanþii APM Harghita cu gestionarul fondului cinegetic ºi cu alte instituþii desemnate legal.  Gestionarul fondului de vânãtoare are obligaþia de a anunþa cu o sãptãmânã înainte, Custodele sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº despre intenþia de organizare a evaluãrii vânatului ºi de a invita un reprezentant al custodelui la aceste acþiuni.

(2.)  Cotele de recoltare la toate speciile de vânat din raza sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº se stabilesc pe baza rezultatelor acþiunilor de evaluare obþinute la nivelul fondurilor cinegetice ºi se realizeazã în cazul speciilor ocrotite, menþionate la art. 33, în afara zonelor restricþionate, conform art.33. alin(1), punct a.  pe cuprinsul aceluiaºi fond cinegetic.

Art.35. 

  (1.) Activitãþile privind protecþia fondului piscicol ºi pescuitul se supun prevederilor OUG nr.23/05.03.2008. Pescuitul în pâraiele din raza sitului este interzis.

(2.) Se interzic activitãþi de amenajãri hidrotehnice, cu excepþia celor necesare protejãrii podurilor ºi a drumurilor forestiere.

Art. 36. Pe teritoriul sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº acþiunile de monitorizare a faunei revin în sarcina custodelui ºi gestionarului fondului cinegetic.

Art.37. În cazul producerii fenomenelor de forþã majorã, incendii, calamitãþi, focare de infecþie, gradaþii în populaþiile de insecte dãunãtorii pãdurilor, instituþiile abilitate intervin conform prevederilor legale. Custodele sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº, va participa activ la acþiunile de alertare ºi mobilizare în vederea prevenirii, eliminãrii, limitãrii efectelor unor asemenea evenimente.

 Art.38.

(1.) Utilizarea pãºunilor, fâneþelor din situl ROSCI0090  Harghita Mãdãraº este permisã doar pentru proprietari ºi concesionari, în condiþiile respectãrii prezentului Regulament ºi planului de managament al sitului.

(2.) Pãºunatul ºi trecerea animalelor domestice prin rezervaþia naturalã din sit este strict interzis.

(3.) Se menține suprafața actualã ale pajiștilor cu obligația asigurãrii managementului eficient.

(4.) Amplasarea de stâne și locuri de târlire în raza sitului se va face numai cu avizul Custodelui.

(5.) Nu se va folosi îngrãșãminte chimice, ierbicide, pesticide, amendamente și substanțe de protecție a plantelor.

(6.) Este strict interzisã incendierea vegetației .

(7.) Este strict interzisã afectarea regimului hidrologic al pajiștilor prin drenare, desecare.

(8.) Este strict interzisã pãșunatul sau staționarea turmei/cirezii în pãdure sau pe lizierã precum în tinoave active și turbãrii cu vegetație forestierã.

(9.) Se interzice pe pãșuni însãmânțãri de suprafațã sau supraânsãmânțãri.

Art. 39. Custodele iniþiazã periodic studii pentru stabilirea capacitãþii de suport a pãºunilor. Rezultatele acestor studii sunt aduse la cunoºtinþa proprietarilor în vederea reglementãrii corespunzãtoare a pãºunatului.

Art. 40. Custodele monitorizeazã activitãþile de pãºunat ºi agricole pe teritoriul sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº, în vederea stabilirii impactului acestora asupra florei ºi faunei din acest sit ºi pentru stabilirea unor eventuale restricþii în zonele afectate.

Art.41. (1.) Construcþiile de pe teritoriul sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº sunt cele din zona complexului turistic Cabane Harghita Mãdãraº la care se adaugã case de vânãtoare, observatoare închise permanente, proprietatea Custodelui sau gestionarului cinegetic. Complexul turistic se gãseºte la intersecþia a trei autoritãți administrative publice locale: Zetea-Vlãhiþa-Cãpâlniþa. Administratorii acestor obiective turistice au obligaþia sã-ºi însuºeascã prevederile acestui Regulament ºi sã contribuie la respectarea lui.

(2.) Extinderea construcțiilor existente în prezent în perimetrul sitului, cu precãdere zona Cabane Mãdãraș, se va realiza numai pe baza Planului Urbanistic General al Munților Harghita. Orice construcție cu amplasament conform acestui plan se va realiza cu avizul Custodelui. 

Art.42.

(1.) Custodele sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº are obligaþia  ca în termen de șase luni sã inițieze demararea și perfectarea planului de urbanism general al autoritãților administrației publice locale Vlãhița și Cãpâlnița ce va cuprinde pãrți din zona Cabanelor Mãdãraș. 

 (2.) Proiectarea ºi execuþia a orice fel de construcþii se face pe baza planului de urbanism  se avizezazã de cãtre Custodele acestui sit.

(3.) Modificarea ulterioarã a planului de urbanism al Complexului turistic Cabana Mãdãraº se face pe baza documentaþiilor de mediu ºi se avizeazã de cãtre Custodele acestui sit.

(4.) Pe teritoriul sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº construcþiile vor respecta tradiþiile arhitecturale locale.

(5.) Racordarea Complexului turistic Cabane Mãdãraº la reþeaua eletricã naþionalã se admite numai cu linii electrice subterane.

(6.) Construcþia de instalaþii sportive: teleschiuri, telecabine, pârtii de schi noi, se construiesc ºi se amenajeazã cu acordul proprietarilor de terenuri, cu avizul Custodelui sitului ºi în cazul amplasamentelor pe fond forestier cu respectarea procedurii stabilite prin Legea nr.46/2008 cu reglementãrile și complementãrile ulterioare.

(7.) Construcþiile temporare în scopul înlesnirii activitãþiilor cinegetice se pot realiza numai cu avizul Custodelui.

Art.43.

(1.) Casele de vânãtoare, observatoarele închise ºi cele deschise se folosesc pentru monitorizarea faunei ocrotite, la activitãþile de ecoturism, cazare.

(2.) Aceste construcþii se vor administra fie prin actualii proprietari, fie de Custode, fie de gestionarul cinegetic  pe bazã de contracte de colaborare, de închiriere, de concesionare.

Art.44. Se instaureazã zone de restricþii de activitate pe razã de 200 m. în jurul izvoarelor de ape carbogazoase.

Art.45. În raza complexului turistic Cabane Harghita Mãdãraº este strict interzisã circulaþia vehiculelor off-road, ATV-urilor, motosãniilor, autoturismelor de teren. Excepþie, accesul la acest complex de cabane pe drumurile autoforestiere.

Art.46. Încãlcarea dispoziþiilor prezentului Regulament atrage, dupã caz, rãspunderea contravenþionalã, penalã, materialã sau civilã conform legislaþiei în vigoare OUG nr.57./29.06.2007 cu modificãrile și completãrile ulterioare.

Art.47.

(1.) Verificarea respectãrii prezentului Regulament se face de cãtre Custodele sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº prin personalul propriu autorizat ºi de alte persoane, prevãzute de lege, potrivit reglementãrilor în vigoare.

(2.) Personalul autorizat urmãrește și verificã respectarea Regulamentului, aplica sancþiuni, și îºi dovedeºte identitatea cu legitimaþii emise de autoritatea centralã care rãspunde de mediu.

     Art.48. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea Custodelui, conform  legislaþiei în vigoare.

Art.49. Custodele pune la dispoziþia publicului interesat ºi a autoritãþilor publice locale prezentul Regulament.

Art.50. Dispoziþiile Regulamentului sitului ROSCI0090 Harghita Mãdãraº se aplicã de cãtre Custode ºi anume personalul silvic al Ocolului Silvic Particular Liban-Zetea din cadrul Uniunii Composesoratelor Târnava Mare, judeþul Harghita, respectiv personalul silvic al partenerului Ocolul Silvic de Regim Ciuc.

 Art.51. Personalul gestionarilor fondurilor cinegetice ºi membrii vânãtori conlucreazã activ cu Custodele pentru atingerea scopului, conservarea habitatelor ºi speciilor de interes comunitar.

 Art.52. Regulamentul a fost conceput prin participarea nemijlocitã a reprezentanþilor comunitãþilor locale, ONG-urilor, APM Harghita.

Custodele activeazã pe baza Convenției de custodie ºi va urmãri ca prin  planul de managament interesele proprietarilor de terenuri sã nu fie lezate. În cazuri de restricþionãri, custodele va iniþia documentaþii pentru obþinerea de compensare la pierderile economice înregistrate de proprietarii terenurilor.